ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเดชจำนงค์ 23/09/2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำกั้ง หมู่ที่ 7 - บ้านหินลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2021
จ้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2021
จ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2021
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องเสียงและระบบไมโครโฟนในห้องประชุม อบต.นิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชาตรี หมู่ที่ 13 บ้านคำแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง - ชัยมงคล หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน-อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก (ซอยตามา) หมู่ที่ 4 บ้านด่านมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน-อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก (ซอยเป็ดน้อย) หมู่ที่ 4 บ้านด่านมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2021
ซื้อทรายอะเบท และน้ำยาพ่นหมอกควัน โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2021
ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเทอร์โมสแกน พร้อมอุปกรณ์ขาตั้ง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2021
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2021
ซื้อสารป้องกันและกำจัดแมลง (สารเดลต้า เมทริน 2.5%) โครงการป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคระบาดในสัตว์ (โรคลัมปีสกิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกพื้นเศรษฐกิจ ภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยและโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกพื้นเศรษฐกิจ ภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยและโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/06/2021
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านโนนเกษม ตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2021
จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านด่านมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2021