แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 22/07/2022
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 13-บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 7 บ้านคำแสนสุข ตำบลนิคมคำสร้อย 04/03/2022
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 13 - บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 7 บ้านคำแสนสุข ตำบลนิคมคำสร้อย 22/02/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 13 - บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 22/02/2022
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 13-บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 7 20/09/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 04/11/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางสาวบังอร ไตรยวงค์-บ้านนายจอ ผิวหอม หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูกิ่ว-บ้านภูแผงม้า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาย ยุติพันธ์ หมู่ที่ 6 บ้านเดชจำนงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 ห้วยปลาดุกแยกไปนานายสมจิตร หาสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าสามัคคี - ห้วยปลาดุก หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 13-บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 7 บ้านคำแสนสุข ตำบลนิคมคำสร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/2021
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 13-บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 7 บ้านคำแสนสุข ตำบลนิคมคำสร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/02/2021
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 13-บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 7 บ้านคำแสนสุข ตำบลนิคมคำสร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/2021
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางสาวบังอร ไตรยวงค์-บ้านนายจอ ผิวหอม หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าสามัคคี - ห้วยปลาดุก หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
ซื้อตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2023
จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2023
จ้างเหมาติดตั้งเข็มขัดนิรภัยรถยนต์ส่วนกลาง นข 545 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูหมูบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศาลาประุชาคมบ้านภูแผงม้า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/09/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเดชจำนงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2022
จ้างเหมาเปลี่ยนยางซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง นข 545 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2022
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (งานการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (งานการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2022
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 5917 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2022
ซื้อทรายอะเบท และน้ำยาพ่นหมอกควัน โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2022
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกครัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2022
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2022
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/04/2023
อาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2565 (งวดที่ 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ? 31 ธันวาคม 2565 รวม 22 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 25/01/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2565 (งวดที่ 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ? 31 ธันวาคม 2565 รวม 22 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2022
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบหมู่บ้าน เพี่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัย ปี พ.ศ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (งานการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (งานการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2022
ซื้อบัตรเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2021
จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2021
จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2021
ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเทอร์โมสแกน พร้อมอุปกรณ์ขาตั้ง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2021
ซื้อสารป้องกันและกำจัดแมลง (สารเดลต้า เมทริน 2.5%) โครงการป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคระบาดในสัตว์ (โรคลัมปีสกิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกพื้นเศรษฐกิจ ภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยและโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2021
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแผงม้า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2021
จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านโนนเกษม ตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2021
ซื้อวัสดุการแพทย์ป้องกันการติดเชื้อและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาเพื่อปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2021
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2020
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2020
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/10/2020
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/10/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่