แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 22/07/2022
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 13-บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 7 บ้านคำแสนสุข ตำบลนิคมคำสร้อย 04/03/2022
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 13 - บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 7 บ้านคำแสนสุข ตำบลนิคมคำสร้อย 22/02/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 13 - บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 22/02/2022
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 13-บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 7 20/09/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 04/11/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเกษม หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองส่งน้ำสายบ้านนายเสวย คำนนท์ บ้านสุขสำราญ หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำกั้ง ถึง บ้านหินลาด หมู่ 7 บ้านคำกั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/08/2023
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแผงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนในโรงเรียน และเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2566 จำนวน 65 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
ซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2565 (งวดที่ 4 วันที่ 1 มีนาคม 2566 ? 15 พฤษภาคม 2566 รวม 66 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติงานห้องพักเวรยามงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติงานห้องพักเวรยามงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางสาวบังอร ไตรยวงค์-บ้านนายจอ ผิวหอม หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูกิ่ว-บ้านภูแผงม้า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาย ยุติพันธ์ หมู่ที่ 6 บ้านเดชจำนงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 ห้วยปลาดุกแยกไปนานายสมจิตร หาสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าสามัคคี - ห้วยปลาดุก หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 13-บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 7 บ้านคำแสนสุข ตำบลนิคมคำสร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/2021
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/08/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 13-บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 7 บ้านคำแสนสุข ตำบลนิคมคำสร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/02/2021
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/08/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 13-บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 7 บ้านคำแสนสุข ตำบลนิคมคำสร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/2021
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเกษม หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองส่งน้ำสายบ้านนายเสวย คำนนท์ บ้านสุขสำราญ หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองส่งน้ำสายบ้านนายเสวย คำนนท์ บ้านสุขสำราญ หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำกั้ง ถึง บ้านหินลาด หมู่ 7 บ้านคำกั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างเหมา่ซ่อมแซมอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางสาวบังอร ไตรยวงค์-บ้านนายจอ ผิวหอม หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าสามัคคี - ห้วยปลาดุก หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
ซื้อตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2023
จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2023
จ้างเหมาติดตั้งเข็มขัดนิรภัยรถยนต์ส่วนกลาง นข 545 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูหมูบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศาลาประุชาคมบ้านภูแผงม้า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/09/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเดชจำนงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2022
จ้างเหมาเปลี่ยนยางซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง นข 545 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2022
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (งานการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2022
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองส่งน้ำสายบ้านนายเสวย คำนนท์ บ้านสุขสำราญ หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
ซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2565 (งวดที่ 4 วันที่ 1 มีนาคม 2566 ? 15 พฤษภาคม 2566 รวม 66 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ซื้อโครงการอาหารเสริม(นมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2565 (งวดที่ 3 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ? 28 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 20 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2565 (งวดที่ 4 วันที่ 1 มีนาคม 2566 ? 15 พฤษภาคม 2566 รวม 66 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ซื้อเก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน จำนวน 4 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
ซื้อเก้าอี้ทำงานผู้อำนายการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 3 ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติงานห้องพักเวรยามงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/04/2023
อาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2565 (งวดที่ 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ? 31 ธันวาคม 2565 รวม 22 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 25/01/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2565 (งวดที่ 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ? 31 ธันวาคม 2565 รวม 22 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2022
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบหมู่บ้าน เพี่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัย ปี พ.ศ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (งานการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (งานการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2022
ซื้อบัตรเลือกตั้ง โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2021
จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2021
จ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2021
ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเทอร์โมสแกน พร้อมอุปกรณ์ขาตั้ง และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2021
ซื้อสารป้องกันและกำจัดแมลง (สารเดลต้า เมทริน 2.5%) โครงการป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคระบาดในสัตว์ (โรคลัมปีสกิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่