แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) จำนวน 1 คัน 20/06/2024
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 22/07/2022
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 13-บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 7 บ้านคำแสนสุข ตำบลนิคมคำสร้อย 04/03/2022
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 13 - บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 7 บ้านคำแสนสุข ตำบลนิคมคำสร้อย 22/02/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 13 - บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 22/02/2022
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 13-บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 7 20/09/2021
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 04/11/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/07/2024
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/03/2024
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2023
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กชำรุด สายบ้านโนนเกษม ถึง คุ้มสันติสุข หมู่ที่ 8 บ้านโนนเกษม โดยเสริมผิวจราจรเป็นคอนกรีต (ปรับปรุงเป็นช่วง ๆ จำนวน 2 ช่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเกษม หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองส่งน้ำสายบ้านนายเสวย คำนนท์ บ้านสุขสำราญ หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำกั้ง ถึง บ้านหินลาด หมู่ 7 บ้านคำกั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/08/2023
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแผงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2023
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแผงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนในโรงเรียน และเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2566 จำนวน 65 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
ซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2565 (งวดที่ 4 วันที่ 1 มีนาคม 2566 ? 15 พฤษภาคม 2566 รวม 66 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติงานห้องพักเวรยามงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติงานห้องพักเวรยามงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติงานห้องพักเวรยามงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางสาวบังอร ไตรยวงค์-บ้านนายจอ ผิวหอม หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูกิ่ว-บ้านภูแผงม้า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาย ยุติพันธ์ หมู่ที่ 6 บ้านเดชจำนงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 ห้วยปลาดุกแยกไปนานายสมจิตร หาสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าสามัคคี - ห้วยปลาดุก หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/07/2024
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/11/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/08/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/08/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 13-บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 7 บ้านคำแสนสุข ตำบลนิคมคำสร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/02/2021
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(Cab) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/07/2024
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/03/2024
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/08/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 13-บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 7 บ้านคำแสนสุข ตำบลนิคมคำสร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านมน หมู่ที่ 4 - บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/02/2021
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนในโรงเรียน และเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2567 สำหรับดื่มในห้วงวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 67 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2024
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด 6 หลัง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางโฮม ยืนยง หมู่ 4 บ้านด่านมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปราโมทย์ คำนนท์ หมู่ 4 บ้านด่านมน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองส่งน้ำ บ้านสุขสำราญ หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางบุญสว่าง จันปุ่ม บ้านคำแสนสุข หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนยกคันดินสายที่ นายทองอินทร์ ป้อมหิน (บริจาคที่เพื่อก่อสร้างถนน) บ้านเดชจำนงค์ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพรประเสริฐ งามขำ หมู่ 6 บ้านเดชจำนงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน หมู่ 6 ต.นิคมคำสร้อย 1.2 สายซอยบ้านนางสุวรรณา คำทะเนตร-อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2024
จ้างซ่อมแซมประตูอาคารสำนักงาน จำนวน 3 บาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2024
ซื้อโต๊ะทำงานพนักงานส่วนตำบล จำนวน 5 ตัว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2024
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2024
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2024
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2024
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนในโรงเรียน และเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2567 สำหรับดื่มในห้วง วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวน 32 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนในโรงเรียน และเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2567 สำหรับดื่มในห้วง วันที่ 16 พฟษภาคม 2567 ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน 32 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องพิมพ์ลายนิ้วมือ(สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองส่งน้ำสายบ้านนายเสวย คำนนท์ บ้านสุขสำราญ หมู่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
ซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2565 (งวดที่ 4 วันที่ 1 มีนาคม 2566 ? 15 พฤษภาคม 2566 รวม 66 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ซื้อโครงการอาหารเสริม(นมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2565 (งวดที่ 3 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ? 28 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 20 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2565 (งวดที่ 4 วันที่ 1 มีนาคม 2566 ? 15 พฤษภาคม 2566 รวม 66 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ซื้อเก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน จำนวน 4 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
ซื้อเก้าอี้ทำงานผู้อำนายการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 3 ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2023
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติงานห้องพักเวรยามงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/04/2023
อาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2565 (งวดที่ 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ? 31 ธันวาคม 2565 รวม 22 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 25/01/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2565 (งวดที่ 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ? 31 ธันวาคม 2565 รวม 22 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2022
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2022
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบหมู่บ้าน เพี่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัย ปี พ.ศ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/09/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (งานการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่