แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2565 (งวดที่ 4 วันที่ 1 มีนาคม 2566 ? 15 พฤษภาคม 2566 รวม 66 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
จ้างเหมาโครงการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2023
ซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2565 (งวดที่ 4 วันที่ 1 มีนาคม 2566 ? 15 พฤษภาคม 2566 รวม 66 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2023
จ้างเหมาเตรียมสถานที่ และสนามแข่งขัน พร้อมจัดเก็บทำความสะอาด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนิคมคำสร้อย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
ซื้อถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนิคมคำสร้อย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2023
ซื้ออุปกรณ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนิคมคำสร้อย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2023
ซื้อโครงการอาหารเสริม(นมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2565 (งวดที่ 3 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ? 28 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 20 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2023
ซื้อโครงการอาหารเสริม(นมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2565 (งวดที่ 3 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ? 28 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 20 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2023
จ้างเหมาเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2023
ซื้อตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2023
จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2023
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แบบสะพาย เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาณกระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด (งานการเกตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2022
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง แบบสะพาย เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาณกระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด (งานบริหารงานทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2022
น้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน ไว้สำหรับบริการประชาชน เพื่อดำเนินการโครงการตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่่ ประจำปี พ.ศ. 2566 21/12/2022
จ้างเหมาบริการต่ออายุและดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2022
ซื้อโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2565 (งวดที่ 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ? 31 ธันวาคม 2565 รวม 22 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2022
อาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2565 (งวดที่ 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ? 31 ธันวาคม 2565 รวม 22 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 28/11/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 2/2565 (งวดที่ 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ? 31 ธันวาคม 2565 รวม 22 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่