แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางสาย ยุติพันธ์) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านภูแผงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักงานปลัด) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านภูแผงม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านคำแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสุขสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2020
จ้างโครงการจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูแผงม้า หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าตามข้อบัญญัติ งบประมาณปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2020
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตชำรุด หมู่ที่ 8 บ้านโนนเกษม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2020
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านคำแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่