ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนทุจริต

เดือน

จำนวนเรื่อง

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

    ตุลาคม 2563
    พฤศจิกายน 2563
    ธันวาคม 2563
    มกราคม 2564
    กุมภาพันธ์ 2564
    มีนาคม 2564
    เมษายน 2564
    พฤษภาคม 2564  –  –  –
    มิถุนายน 2564  –  –  –
    กรกฎาคม 2564  –  –  –
    สิงหาคม 2564  –  –  –
    กันยายน 2564  –  –  –
    ตุลาคม 2564
    พฤศจิกายน 2564  –  –  –
    ธันวาคม 2564  –  –  –
    มกราคม 2565  –  –  –
    กุมภาพันธ์ 2565  –  –  –
    มีนาคม 2565  –  –  –
รวม
27662_สถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
Share: