มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

มาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำป

ประกาศองค์มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศมาตรการให้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย

Share:

Author: admin