Posted in อื่นๆ

จดหมายข่าว

ท่องเที่ยว 0TOP นวัตวิถีบ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566

รายงานผลการดำเนินการตามแผ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

ประชาสัมพันธ์งานภาษี บัญช…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหร…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

งานการเงินและบัญชี

รายงานการตรวจสอบรายงานการ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมา…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 2564

Continue Reading...