Posted in อื่นๆ

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลสถิติการให้บริการปร…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รายเดือน ประจำปี 2566

ข้อมูลสถิติการให้บริการปร…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้

รายงานสรุปผลการจัดเก็บราย…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2567

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

Continue Reading...