องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยได้จัดโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ขึ้น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ วัดศิลาวิเวก บ้านด่านมน ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 และเพื่อร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างจิตสำนึกและเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ดูแลรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น

ภาพสรุปโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
Share: