ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาบนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อ ทำธุรกรรมการต่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่นย้ายอาคารในอบต.นิคมคำสร้อย

Share:

Author: admin