ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาบนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในอบต.นิคมคำสร้อย

Share:

Author: admin