การพิจารณาเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านด่านมน หมู่ที่4-บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่14 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

CamScanner 05-21-2021 11.09
Share:

Author: admin