การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

“เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย นายเสนอ ไชยสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย เพื่อติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และมอบนโยบายและวางแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เป็นไปโดยความซื่อสัตย์สุจริต และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น”

” วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย พร้อมพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ร่วมกันทำกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ” ภายใต้ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อเป็นการกระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต”

Share: