การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

” วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย พร้อมพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ร่วมกันทำกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ” ภายใต้ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อเป็นการกระตุ้นทุกภาคส่วนไม่ทนต่อการทุจริต”

Share:

Author: admin