วันที่ 4 กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเกษม ได้พาเด็กๆไปเยี่ยมชมสวนสมุนไพร องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนิคมคำสร้อย เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร ให้เด็ก เยาวชน ได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของพืชพรรณสมุนไพรในท้องถิ่น รู้จักหวงแหน รู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่4
Share: