Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 4 กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเกษม ได้พาเด็กๆไปเยี่ยมชมสวนสมุนไพร องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนิคมคำสร้อย เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร ให้เด็ก เยาวชน ได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของพืชพรรณสมุนไพรในท้องถิ่น รู้จักหวงแหน รู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำนเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และบทลงโทษเกี่ยวกับวินัย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 อบต.นิคมคำสร้อย จัดโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ขึ้นเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวตำบลนิคมคำสร้อย ช่วยกันดูแลรักษา ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 อบต.นิคมคำสร้อยจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนิคมคำสร้อย และร่วมกันปลูกต้นทองอุไร ณ บริเวณ อบต.นิคมคำสร้อย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 อบต.นิคมคำสร้อยจัดโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (กิจกรรมท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ) ณ วัดดานพญานาค บ้านโนนสว่าง ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร โดยมี นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย เป็นประธาน และมอบใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลที่ชนะการประกวดในโครงการบริหารจัดการขยะร่วมใจลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันจันทร์ เวลาประมาณ 09.00 น. วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายชายสิทธิ์  สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย มอบใบประกาศเกียรติคุณให้หมู่บ้านที่ได้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือนได้ 100% ตามมาตรการด้านการจัดการขยะต้นทาง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ หอประชุมอำเภอนิคมคำสร้อย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน อปพร. ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พ.ค.๒๕๖๐

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อยและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560

Continue Reading...