เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 อบต.นิคมคำสร้อย จัดโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ขึ้นเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวตำบลนิคมคำสร้อย ช่วยกันดูแลรักษา ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

Share: