เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำนเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และบทลงโทษเกี่ยวกับวินัย

admin

Share: